×
You’re all set!
 • 明月牽孤星
  03:34
 • 琴字入心肝
  03:40
 • 半島父囝情
  03:25
 • 山路冷風寒
  04:17
 • 堅心孲琴聲
  02:35
 • 散食家庭
  04:40
 • 長工生活
  04:53
 • 楊榮失妻
  06:05
 • 食姊妹桌
  04:08
 • 琅嶠景緻
  06:20
 • 失妻思情
  04:52
 • 恆春民謠國寶朱丁順傳奇:樂暢操勞少年時
  11:31
 • 恆春民謠國寶朱丁順傳奇:傳承民謠數十年
  09:52
 • 青鯤鯓記事:漁村
  01:57
 • 青鯤鯓記事:鹽埕
  02:22
 • 青鯤鯓記事:曝鹽
  01:01
 • 青鯤鯓記事:出帆
  01:47
 • 青鯤鯓記事:討海
  01:27
 • 青鯤鯓記事:青山港
  02:07
 • 青鯤鯓記事:景緻
  02:08
 • 青鯤鯓記事:夢故鄉
  01:39
 • 傳承酒
  04:38
 • 民謠傳百年
  02:06
 • 思雙枝前奏
  00:48
 • 思雙枝落曲
  04:31
 • 平埔調前奏
  02:26
 • 平埔調落曲
  01:34
 • 五空小調前奏
  02:36
 • 四季春前奏
  02:49
 • 思雙枝的起源
  01:34
 • 丁順伯鼓勵的話
  06:50
 • 楓港小調前奏佮落曲
  05:40

周定邦 - 三台山 ê 風

Choose your preferred music service

.